เราเน้นให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ

สินค้าทุกรายการจากเรา สามารถตรวจสอบวันเดือนปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ 
ก่อนสั่งซื้อจากเราได้ทุกๆการสั่งซื้อ และสินค้าจากเราเป็นสินค้าที่ผลิตstock ใหม่ล่าสุด มีอายุการผลิต 1 – 6 เดือน  
นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบ

นโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ทางร้าน

ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากการสั่งซื้อ

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด

ให้กับลูกค้า,จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้

แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) ทางร้าน จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วันทำการ หากเกินจากวันดังกล่าว ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น เปลี่ยนสีหรือขนาดของสินค้า หรือ สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังทางร้าน โดยที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ทางร้าน นำไปจัดส่งให้ ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ร้าน กำหนดเท่านั้น นโยบายการคืนเงิน ร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ร้าน ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย ร้านขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า